top of page

Avís legal

D'acord amb la Llei 34/2002 d'11 de juliol de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic posem en el vostre coneixement que l'entitat  Associació d'Empresaris de la Comunitat Valenciana per a la Integració Laboral de les Persones amb Discapacitat - Integram amb NIF G12978300 i domicili social al carrer Herrero, 67, baix, 12005, Castelló, es troba inscrita al Registre Mercantil de Castelló, secció 1a, inscripció 449-CS. Podeu posar-vos en contacte amb nosaltres enviant un correu electrònic a la següent adreça de correu electrònic: info@integrem.org .

 

POLÍTICA DE PRIVADESA I POLÍTICA DE COOKIES

Associació d'Empresaris de la Comunitat Valenciana per a la Integració Laboral de les Persones amb Discapacitat - Integrem té el compromís de complir la normativa vigent en matèria de protecció de dades i garantir la seguretat de les dades personals. Per això, a la política de privadesa d'aquest lloc web s'informa sobre els tractaments que es realitzen.

CONDICIONS GENERALS D'ÚS DEL LLOC WEB

Els termes i condicions que més endavant s'indiquen regulen l'accés i l'ús del lloc web www.integrem.org (d'ara endavant, el lloc o lloc web), lloc web responsabilitat d'Associació d'Empresaris de la Comunitat Valenciana per a la Integració Laboral de les Persones amb Discapacitat - Integrem, el domicili social del qual està al carrer Herrero, 67, baix, 12005, Castelló; telèfon 964 74 44 12. Dins l'expressió "lloc o lloc web" es comprenen textos, gràfics, imatges, animacions, creacions musicals, vídeos, sons, dibuixos, fotografies, etc. inclosos en aquest i, en general, totes les creacions expressades per qualsevol mitjà o suport, tangible o intangible, actualment conegut o que s'inventi en el futur, amb independència que siguin susceptibles o no de propietat intel·lectual d'acord amb el Text Refós de la Llei de propietat intel·lectual o norma que en un futur la succeís.

L'accés al lloc implica que el visitant adquireix una sèrie de drets i obligacions, a fi de garantir l'adequat gaudi dels serveis i continguts que s'hi troben i que l'Associació d'Empresaris de la Comunitat Valenciana per a la Integració Laboral de les Persones amb Discapacitat - Integrem posa a disposició gratuïtament de l'usuari, tret que les condicions particulars que regulin un determinat servei o contingut accessible ia través del lloc web disposin que l'usuari hagi de desemborsar una quantitat econòmica per a l'ús i el gaudi.

El visitant és conscient que l'accés i la utilització dels serveis i continguts del lloc es realitza sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

S'adquireix la condició d'usuari mitjançant l'accés al lloc web. L'usuari utilitzarà els serveis i continguts exclusivament per a fins particulars i/o per raó de la condició de client d'Associació d'Empresaris de la Comunitat Valenciana per a la Integració Laboral de les Persones amb Discapacitat - Integrem, amb exclusió de qualsevol modalitat d'utilització posterior amb ànim de lucre o reporti d'algun benefici, directe o indirecte.

Associació d'Empresaris de la Comunitat Valenciana per a la Integració Laboral de les Persones amb Discapacitat - Integrem posa en coneixement de l'usuari les condicions generals d'ús següents, que són acceptades expressament i plenament pel sol fet d'accedir al lloc web i /o la visualització dels continguts o utilització dels serveis continguts al lloc web.

Si aquestes condicions generals són substituïdes per altres en tot o en part, aquestes noves condicions generals s'entenen acceptades de manera idèntica a l'exposada. No obstant això, l'usuari del lloc web haurà d'accedir a aquestes condicions generals de forma periòdica per conèixer les successives versions que s'incloguin aquí, encara que es recomana que l'usuari hi accedeixi cada vegada que pretengui accedir o fer ús dels serveis i continguts del lloc web.

En cas que l'usuari no accepti aquestes condicions generals o, si escau, les condicions particulars que regulin l'ús d'un determinat servei i/o contingut destinat als usuaris del lloc web i que aquesta entitat determini, l'usuari s'haurà d'abstenir de accedir al lloc web.

Associació d'Empresaris de la Comunitat Valenciana per a la Integració Laboral de les Persones amb Discapacitat - Integrem podrà establir condicions particulars per a l'ús de determinats continguts i serveis, que hauran de ser coneguts i acceptats per l'usuari amb caràcter previ a la utilització dels d'acord amb els termes que siguin exposats en les condicions particulars esmentades.

L'usuari haurà d'establir les mesures de seguretat de caràcter tècnic adequades per evitar accions no desitjades al sistema d'informació, arxius i equips informàtics emprats per accedir a internet i, en especial, al lloc web, sent conscient que internet no és totalment segur .

OBJECTE DEL LLOC WEB

A través de l'accés al lloc, l'usuari podrà gaudir de l'ús de diversos continguts i serveis que seran oferts per Associació d'Empresaris de la Comunitat Valenciana per a la Integració Laboral de les Persones amb Discapacitat - Integram o, si escau, o bé per tercers proveïdors en les condicions que es determinin per a aquests.

Associació d'Empresaris de la Comunitat Valenciana per a la Integració Laboral de les Persones amb Discapacitat - Integrem podrà modificar, de forma unilateral i sense avís previ, la presentació, configuració, contingut i serveis del lloc, així com les condicions d'ús de la mateixa i l'accés als serveis prestats, sens perjudici del que disposen les condicions particulars que regulin l'ús d'un determinat servei i/o contingut destinat als clients d'Associació d'Empresaris de la Comunitat Valenciana per a la Integració Laboral de les Persones amb Discapacitat - Integram i/o usuaris del lloc web.

El cost del consum telefònic o un altre tipus de despesa per la connexió a l'accés al lloc web anirà a càrrec exclusivament de l'usuari.

DRETS I OBLIGACIONS DE L'USUARI

L'usuari podrà:

 • Accedir de forma gratuïta i sense necessitat dautorització prèvia als continguts del lloc disponibles.

 • Fer un ús correcte i lícit del lloc, de conformitat amb la legislació vigent, la moral, els bons costums i lordre públic.

DRETS I OBLIGACIONS

Associació d'Empresaris de la Comunitat Valenciana per a la Integració Laboral de les Persones amb Discapacitat - Integrem es reserva els drets següents:

 • Modificar les condicions d'accés a la pàgina, tècniques o no, de forma unilateral i sense preavís als usuaris, sens perjudici del que disposen les condicions particulars que regulin l'ús d'un determinat servei i/o contingut destinat als clients d'Associació d'Empresaris de la Comunitat Valenciana per a la Integració Laboral de les Persones amb Discapacitat - Integram i/o usuaris del lloc web.

 • Establir condicions particulars i, si escau, l'exigència d'un preu o d'altres requisits per accedir a determinats serveis i/o continguts.

 • Limitar, excloure o condicionar l'accés dels usuaris quan no es donin totes les garanties d'utilització correcta del lloc pels mateixos d'acord amb les obligacions i prohibicions assumides pels mateixos.

 • Finalitzar la prestació d'un servei o subministrament d'un contingut, sense dret a indemnització, quan aquest resulti il·lícit o contrari a les condicions establertes per a aquests, sens perjudici del que disposen les condicions particulars que regulin l'ús d'un servei determinat i /o contingut destinat als usuaris del lloc web.

 • Modificar, suprimir o actualitzar tot o part dels continguts o serveis oferts a través del lloc, sense necessitat de preavís, sense perjudici del que disposen les condicions particulars que regulin l'ús d'un determinat servei i/o contingut destinat als usuaris del lloc web.

 • Emprendre qualsevol acció legal o judicial que resulti convenient per a la protecció dels drets Associació d'Empresaris de la Comunitat Valenciana per a la Integració Laboral de les Persones amb Discapacitat - Integram com de tercers que prestin els seus serveis o continguts a través del lloc, sempre que sigui procedent.

 • Exigir la indemnització que pogués derivar per l'ús indegut o il·lícit de tot o part dels serveis i continguts prestats a través del lloc.

EXEMPCIÓ I LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

Associació d'Empresaris de la Comunitat Valenciana per a la Integració Laboral de les Persones amb Discapacitat - Integrem queda exempta de qualsevol tipus de responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa en els casos següents:

 • Per la impossibilitat o dificultats de connexió a la xarxa de comunicacions a través de la qual és accessible aquest lloc web, independentment de la classe de connexió utilitzada per l'usuari.

 • Per la interrupció, suspensió o cancel·lació de l'accés al lloc web, així com per disponibilitat i continuïtat del funcionament del lloc o dels serveis i/o continguts, quan això es donava a una causa aliena a l'àmbit de control d'Associació d Empresaris de la Comunitat Valenciana per a la Integració Laboral de les Persones amb Discapacitat - Integrem, ja en provingui directament o indirectament.

 • Associació d'Empresaris de la Comunitat Valenciana per a la Integració Laboral de les Persones amb Discapacitat - Integrem no assumeix cap responsabilitat respecte dels serveis i continguts, ni per la disponibilitat i condicions, tècniques o no, d'accés als mateixos, que siguin oferts per tercers prestadors de serveis, en especial respecte de prestadors de serveis de la societat de la informació. Per prestadors de serveis de la societat de la informació s'entendran aquelles persones físiques o jurídiques que prestin els següents serveis al públic: transmissió per una xarxa de comunicació de dades facilitades pel destinatari del servei, serveis d'accés a la xarxa esmentada, serveis de emmagatzematge o allotjament de dades, subministrament de continguts o informació, servei de còpia temporal de les dades sol·licitades pels usuaris, facilitació d'enllaços a continguts o instruments de cerca.

 • Associació d'Empresaris de la Comunitat Valenciana per a la Integració Laboral de les Persones amb Discapacitat - Integrem en cap moment no assumeix responsabilitat pels danys o perjudicis que poguessin causar la informació, continguts, productes i serveis prestats, comunicats, allotjats, transmesos, exhibits o oferts per tercers aliens a l'Associació d'Empresaris de la Comunitat Valenciana per a la Integració Laboral de les Persones amb Discapacitat - Integrem, inclosos els prestadors de serveis, la societat de la informació a través d'un lloc web al qual es pugui accedir mitjançant un enllaç existent en aquest lloc.

 • Del tractament i utilització posterior de dades personals realitzades per tercers aliens a l'Associació d'Empresaris de la Comunitat Valenciana per a la Integració Laboral de les Persones amb Discapacitat - Integrem, així com la pertinència de la informació sol·licitada per aquests.

 • De la qualitat i la velocitat d'accés al lloc i de les condicions tècniques que ha de reunir l'usuari per tal de poder accedir al lloc i als seus serveis i/o continguts.

 • Associació d'Empresaris de la Comunitat Valenciana per a la Integració Laboral de les Persones amb Discapacitat - Integrem no serà responsable dels retards o fallades que es produïssin en l'accés i/o funcionament dels serveis i/o continguts del lloc web, degut un cas de força major. "Cas de força major" significarà totes aquelles causes que no hagin pogut preveure's o que, encara previstes, fossin inevitables i que donen com a resultat les vagues, tant dels seus propis treballadors com de treballadors aliens, insurreccions o revoltes, així com normes dictades per qualsevol autoritat civil o militar, catàstrofes naturals com terratrèmols, inundacions, raigs o incendis guerres, tancaments patronals o qualsevol altra situació de força major.

L'usuari del lloc respondrà personalment dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa causats a l'Associació d'Empresaris de la Comunitat Valenciana per a la Integració Laboral de les Persones amb Discapacitat - Integram, directament o indirectament, per l'incompliment de qualsevol de les obligacions derivades daquestes condicions generals o altres normes per les quals es regeixi la utilització del lloc.

SOL·LICITUD D'INFORMACIÓ

Per a qualsevol dubte o suggeriment que pogueu tenir en relació amb les condicions d'ús anteriors podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a través de la següent adreça de correu electrònic: info@integrem.org .

DURADA

L'accés, els continguts i els serveis oferts a través del lloc tenen, en principi, una durada indefinida. Associació d'Empresaris de la Comunitat Valenciana per a la Integració Laboral de les Persones amb Discapacitat - Integrem, però, està autoritzada per donar per acabat o suspendre l'accés, els serveis i/o continguts del mateix en qualsevol moment, sense perjudici de el que s'hagués disposat sobre això en aquestes condicions generals o, si escau, condicions particulars que regulin l'ús d'un servei determinat i/o contingut destinat als usuaris del lloc web.

ACORD COMPLET

Aquestes condicions generals contenen totes les condicions convingudes per les parts en relació amb l'objecte de les mateixes i es consideraran com a inexistents qualssevol declaracions, compromisos o promeses, verbals, escrites o implícites, anteriors a aquestes condicions en relació amb l'objecte d'aquestes. El fet que qualsevol de les parts no exigeixi en un moment determinat respecte d'alguna de les condicions establertes en aquestes condicions generals o, si escau, condicions particulars que regulin l'ús d'un determinat servei i/o contingut destinat als usuaris del lloc web, no pot ser interpretat per laltra com la renúncia a exigir ulteriorment el seu compliment.

LEGISLACIÓ

Aquestes condicions generals es regeixen per la legislació espanyola.

bottom of page