top of page

FINS, ACCIONS I ACTIVITATS

Fins

Lluitar a favor de la igualtat entre homes i dones.

Afavorir la integració sociolaboral de les persones amb discapacitat.

Coordinar les demandes i propostes del col·lectiu de persones amb discapacitat.

Demanar dels poders públics lleis i normatives que afavoreixin els seus interessos.

Desenvolupar una constant i eficaç informació vers la societat a través dels mitjans de comunicació.

Promoure l'associacionisme i el voluntariat.

Actuar conjuntament amb altres col·lectius desafavorits de la societat per avançar en el reconeixement dels seus drets i assolir la plena ciutadania en igualtat de condicions.

Promoure i defensar unes condicions de vida dignes per a les persones amb alguna discapacitat, proporcionant la seva normalització i plena integració social.

Denunciar tota situació de marginació social de les persones amb discapacitat.

Participar, promocionar i dirigir investigacions i estudis relatius a la problemàtica de les persones amb discapacitat.

Accions

Orientació educativa i laboral de les persones amb discapacitat.

Atenció psicopedagògica social individual i familiar per eliminar barreres psicològiques.

Programes de prevenció.

Jornades i cursos dinterès per al col·lectiu de persones amb discapacitat.

Eliminació de barreres arquitectòniques. 

Accessibilitat de les persones amb discapacitat.

Programes de recerca i detecció de necessitats del col·lectiu.

Creació de centres especials d'ocupació.

Programes culturals.

I qualsevol altre programa que redundi en benefici del col·lectiu de les persones amb discapacitat.

Activitats

Informació i orientació general.

Orientació i mediació laboral: dur a terme activitats dirigides a fer que les persones amb discapacitat orientin les seves capacitats i interès cap a l'increment de formació i l'obtenció de llocs de treball.

Promoure i/o crear els serveis destudi/formació, programació, informació, assistència tècnica, gestió especialitzada i altres equivalents que les circumstàncies aconsellin.

Incorporar-se a entitats i organismes públics o privats dedicats a finalitats similars o que puguin facilitar la realització de les finalitats d'aquesta Associació.

Valdre's de qualsevol altre mitjà lícit que serveixi per a la realització dels seus objectius i dotar-se de tots els mitjans personals i materials necessaris per al compliment dels seus fins.

DSC_0397_edited.jpg
bottom of page