top of page

Política de privadesa

Associació d'Empresaris de la Comunitat Valenciana per a la Integració Laboral de les Persones amb Discapacitat - Integrem vol donar a conèixer als usuaris de la pàgina web la seua política respecte al tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que es recull d'aquestos mateixos amb motiu de la visita a la pàgina web o de l'ús dels serveis que s'hi ofereixen.

Per dada de caràcter personal s'entendrà tota informació sobre una persona física identificada o identificable (l'interessat); es considerarà persona física identificable tota persona la identitat de la qual es pugui determinar, directament o indirectament, en particular mitjançant un identificador, com ara un nom, un número d'identificació, dades de localització, un identificador en línia o un o diversos elements propis de la identitat física, fisiològica, genètica, psíquica, econòmica, cultural o social de la persona esmentada.

 

EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS

De conformitat amb el que estableix el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 (d'ara endavant, RGPD) i la resta de normativa en vigor en matèria de protecció de dades personals, desitgem informar-vos que les dades personals que pugui facilitar durant l'ús de la pàgina web https://www.integrem.org/ (d'ara endavant, web) seran tractats en qualitat de responsable del tractament per Associació d'Empresaris de la Comunitat Valenciana per a la Integració Laboral de les Persones amb Discapacitat - Integrem, amb domicili al Carrer Herrero, 67, baix, 12005, Castelló.

Associació d'Empresaris de la Comunitat Valenciana per a la Integració Laboral de les Persones amb Discapacitat - Integrem només serà responsable i garantirà la confidencialitat i seguretat respecte a les dades de caràcter personal que reculla de l'usuari a través del web, sense tenir cap tipus de responsabilitat pel que fa als tractaments i utilitzacions posteriors de les dades personals que podran ser fetes per tercers que actuen fora de la nostra pàgina web.

ESTÀ OBLIGAT A FACILITAR LES SEUES DADES PERSONALS?

Associació d'Empresaris de la Comunitat Valenciana per a la Integració Laboral de les Persones amb Discapacitat - Integrem us informarà expressament i de forma llegible sobre les condicions en les quals recullen les vostres dades personals i la finalitat amb què seran utilitzades, de la obligació de facilitar-los o no, dels drets que assisteixen a l'usuari, de les condicions en les quals poden exercitar i de qualsevol informació complementària que li podia resultar necessària.

PER QUÈ UTILITZEM LES SEUES DADES PERSONALS?

Associació d'Empresaris de la Comunitat Valenciana per a la Integració Laboral de les Persones amb Discapacitat - Integrem informa als seus usuaris que la recollida de dades personals es podria efectuar a través del correu electrònic enviant-nos a l'adreça de correu electrònic info@integrem.org, sempre que hi haja introduït alguna dada de caràcter personal, així com poden ser els formularis que Associació d'Empresaris de la Comunitat Valenciana per a la Integració Laboral de les Persones amb Discapacitat - Integrem inclou a la pàgina web i en els que s'identifique l'Associació d'Empresaris de la Comunitat Valenciana per a la Integració Laboral de les Persones amb Discapacitat - Integram com a responsable de les dades recollides per mitjà d'aquestes.

Les dades personals que se cedeixen per als diferents serveis que puguen tindre a la pàgina web seran tractades per Associació d'Empresaris de la Comunitat Valenciana per a la Integració Laboral de les Persones amb Discapacitat - Integrem conforme a les finalitats següents:

  • En cas de subscripcions a la web, la finalitat és gestionar la subscripció perquè mantinguem els nostres usuaris informats de noves publicacions o actualitzacions.

  • Us informem que determinades funcionalitats de la web depenen de l'ús de les cookies, per la qual cosa en cas que no haja denegat la possibilitat del seu ús, es procedirà al tractament de determinada informació relacionada amb el seu ús de la web. Podeu veure les condicions per al seu ús a la "Política de cookies".

QUINA ÉS LA LEGITIMIACIÓ DEL TRACTAMENT DE LES SEUES DADES?

El tractament de les seues dades personals per part d'Associació d'Empresaris de la Comunitat Valenciana per a la Integració Laboral de les Persones amb Discapacitat - Integrem s'empara en la sol·licitud per part dels serveis posats a la seua disposició a través del web o, si escau, en el consentiment que se li sol·licita per a les finalitats determinades anteriorment i que podrà retirar en qualsevol moment. Això, no obstant, en cas de revocar el consentiment, aquesta circumstància no afecta la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.

TEMPS TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS

Les seues dades seran conservades durant el temps necessari per a la finalitat per a la qual van ser recollides i durant els terminis legalment exigits per a les possibles responsabilitats derivades. A la pàgina web, els usuaris que han estat registrats es mantindran a la base de dades fins a la seua sol·licitud de baixa del compte creat.

COMUNICACIÓ DE LES DADES DE L'USUARI A TERCERS

Les dades que heu facilitat no seran comunicades a tercers llevat que se us comuniqui i ho accepte expressament. Serà degudament informat de la comunicació abans de produir-se.

RESPONSABILITAT DE L'USUARI

Vosté serà responsable que les dades que facilite a l'Associació d'Empresaris de la Comunitat Valenciana per a la Integració Laboral de les Persones amb Discapacitat - Integrem siguen veritables, exactes, completes i actualitzades. L'usuari serà el responsable de la veracitat de totes les dades que comunique i haurà de mantenir actualitzada la informació facilitada, de manera que siga la mateixa que la seua situació real, de la mateixa manera serà responsable de les informacions falses o inexactes que proporcione a través de la web i de les dades i perjudicis, directes o indirectes, que això cause a Associació d'Empresaris de la Comunitat Valenciana per a la Integració Laboral de les Persones amb Discapacitat – Integrem o a tercers.

Si l'usuari és menor de 16 anys, Associació d'Empresaris de la Comunitat Valenciana per a la Integració Laboral de les Persones amb Discapacitat - Integrem adverteix de la necessitat de comptar amb el consentiment dels seus pares, tutors o representants legals per a la comunicació de les seues dades personals, per la qual cosa Associació d'Empresaris de la Comunitat Valenciana per a la Integració Laboral de les Persones amb Discapacitat - Integrem prega que s'abstinga d'utilitzar el consentiment de pares, tutors o representants legals, i no és altrament Associació d Empresaris de la Comunitat Valenciana per a la Integració Laboral de les Persones amb Discapacitat - Integram responsable de les actuacions del menor.

DRETS DE L'USUARI

L'exercici dels drets per part de l'usuari és gratuït i es pot fer en qualsevol moment havent de dirigir una comunicació escrita, juntament amb la fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o un altre mitjà vàlid en dret que acredite la identitat de l'usuari, a l'adreça Carrer Herrero , 67, baix, 12005, Castelló, o a través del correu electrònic info@integrem.org.

Els drets que pot exercir són:

  • Revocar els consentiments atorgats.

  • Accedir a les vostres dades personals.

  • Rectificar les dades inexactes o incompletes.

  • Sol·licitar la supressió de les seues dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguen necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides.

  • Obtenir Associació d'Empresaris de la Comunitat Valenciana per a la Integració Laboral de les Persones amb Discapacitat - Integrem la limitació del tractament quan es compleixca alguna de les condicions previstes a la normativa de protecció de dades.

  • Sol·licitar la portabilitat de les vostres dades.

A més, teniu dret a reclamar davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (https://www.aepd.es/) quan considereu que Associació d'Empresaris de la Comunitat Valenciana per a la Integració Laboral de les Persones amb Discapacitat - Integrem ha vulnerat els drets que li són reconeguts per la normativa aplicable en matèria de protecció de dades.

Associació d'Empresaris de la Comunitat Valenciana per a la Integració Laboral de les Persones amb Discapacitat - Integrem posa en coneixement dels usuaris que l'exercici d'aquestos drets és personalíssim, per la qual cosa únicament el mateix usuari podrà exercir aquestos drets respecte de les dades personals dels quals és legítim titular. No obstant això, i en els casos en què s'admeta excepcionalment, el representant autoritzat de l'usuari podrà exercitar els drets que a aquest li assisteixen en els termes exposats, sempre que acompanye l'esmentada comunicació amb el document acreditatiu de tal representació.

Associació d'Empresaris de la Comunitat Valenciana per a la Integració Laboral de les Persones amb Discapacitat - Integrem informa que l'exercici dels drets esmentats per un tercer no autoritzat legalment per l'usuari podria suposar la comissió del delicte de descobriment i revelació de secrets previst per l'apartat segon de l'article 197 del Codi Penal, castigat amb penes de presó d'un a quatre anys i una multa de dotze a vint-i-quatre mesos; sens perjudici d'altres conseqüències a les quals s'hauria d'enfrontar a conseqüència de qualsevol accions civils o administratives a què tingueren dret tant l'usuari legítim titular de les dades personals, com Associació d'Empresaris de la Comunitat Valenciana per a la Integració Laboral de les Persones amb Discapacitat - Integrem.

ÉS SEGUR FACILITAR DADES PERSONALS?

Associació d'Empresaris de la Comunitat Valenciana per a la Integració Laboral de les Persones amb Discapacitat - Integrem tractarà les dades personals en tot moment de forma absolutament confidencial i guardat el preceptiu deure de secret respecte d'aquestes, de conformitat amb allò previst a la normativa d'aplicació, adoptant a aquest efecte les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixen la seguretat de les seues dades i eviten la seua alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats.

LES COOKIES

Les cookies són un conjunt de caràcters que s'emmagatzemen al disc dur o a la memòria temporal de l'ordinador de l'usuari quan aquest accedeix a les pàgines d'un lloc web, en aquest cas a les corresponents a https://www.integrem.org/ amb la finalitat d'agilitzar l'accés als serveis i continguts oferts, a cada usuari i les seves preferències d'accés, navegació i/o visualització del lloc web.

Les cookies s'associaran únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, no proporcionant el nom i cognoms del mateix excepte en el cas que l'usuari haja procedit bé a personalitzar el programa navegador, bé a crear un compte d'usuari per accedir i/o executar diferents accions al sistema operatiu que l'usuari tinga instal·lat a l'ordinador que utilitza per navegar per internet, amb informació que permeta identificar l'usuari o fer-ne identificable.

Això, no obstant, en cas que les cookies dipositades a l'ordinador del mateix pogueren identificar l'usuari per les raons anteriorment exposades, l'usuari queda advertit que l'Associació d'Empresaris de la Comunitat Valenciana per a la Integració Laboral de les Persones amb Discapacitat - Integrem no té cap intenció de procedir a la recollida i tractament de les dades de caràcter personal de l'usuari contingudes en les cookies esmentades, per la qual cosa Associació d'Empresaris de la Comunitat Valenciana per a la Integració Laboral de les Persones amb Discapacitat - Integrem no ostentarà la condició de responsable d'aquestes dades conforme al que disposa RGPD.

Encara que la majoria dels navegadors accepten automàticament cookies, si l'usuari no desitja que s'instal·le al seu disc dur una cookie, té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat a la pantalla de la recepció de cookies i per impedir la instal·lació d'aquestes al disc dur. Per fer-ho, haureu de consultar les instruccions i manuals del vostre navegador.

Podeu tindre més informació sobre les galetes a la Política de cookies .

RECOMANACIONS ALS USUARIS

Associació d'Empresaris de la Comunitat Valenciana per a la Integració Laboral de les Persones amb Discapacitat - Integrem recomana als usuaris que utilitzen les darreres versions dels programes informàtics atesa la incorporació en aquestos de majors mesures de seguretat.

Igualment, Associació d'Empresaris de la Comunitat Valenciana per a la Integració Laboral de les Persones amb Discapacitat - Integrem recomana als usuaris utilitzar els mecanismes de seguretat que tinguen al seu abast (servidors web segurs, criptografia, signatura digital, firewall, etc.) per protegir la confidencialitat i integritat de les seues dades en la mesura que li resulte necessari, atès que hi ha riscos de suplantació de la personalitat o violació de la comunicació.

Associació d'Empresaris de la Comunitat Valenciana per a la Integració Laboral de les Persones amb Discapacitat - Integrem recorda als usuaris que internet no sempre és tan segura com desitjaríem, per la qual cosa han d'adoptar les mesures tècniques necessàries i adequades per tal d'evitar el tractament no autoritzat de les seues dades.

Associació d'Empresaris de la Comunitat Valenciana per a la Integració Laboral de les Persones amb Discapacitat - Integrem adverteix als usuaris que sempre que proporcionen informació personal per internet per mitjà de correu electrònic, grups de notícies, fòrums de discussió, etc. tinguen present que aquesta informació pot ser recaptada i tractada amb finalitats no desitjades pels usuaris, per la qual cosa Associació d'Empresaris de la Comunitat Valenciana per a la Integració Laboral de les Persones amb Discapacitat - Integram recomana als usuaris que s'informen sobre les polítiques de confidencialitat i privadesa dels llocs en línia que visiten.

Associació d'Empresaris de la Comunitat Valenciana per a la Integració Laboral de les Persones amb Discapacitat - Integrem adverteix als usuaris que tinguen present que, llevat que empren mecanismes de xifratge, el correu electrònic a internet no és segur. Els missatges de correu i els fòrums de discussió poden ser objecte de falsificació i suplantació de personalitat, cosa que s'ha de tenir en compte sempre que es facen servir. Si no volen publicar la seua adreça de correu electrònic, configuren el navegador perquè no deixe la seua adreça de correu als servidors web als quals accedeixen.

ÚS DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL ALS CORREUS ELECTRÒNICS QUE MANTÉ AMB Associació d'Empresaris de la Comunitat Valenciana per a la Integració Laboral de les Persones amb Discapacitat - Integrem

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 de Protecció de Dades Personals, us informem que Associació d'Empresaris de la Comunitat Valenciana per a la Integració Laboral de les Persones amb Discapacitat - Integrem és responsable i únic destinatari del tractament dels dades personals relatives a la seva identificació, localització, identificació de l'entitat a què pertany i càrrec que ocupa en nom i com a contacte amb l'entitat que representa, utilitzades per contactar amb vosté a través del correu electrònic. Aquestes dades són tractades per tal de dur a terme totes les gestions relacionades amb l'atenció a la vostra sol·licitud, elaboració de pressupostos, contractació i prestació de serveis a vosté o a l'entitat que representa, així com el manteniment d'històrics de relacions comercials. Hi ha un interés legítim que permet el tractament de les dades per a aquestos fins, podent exercitar els seus drets referenciats en aquesta política de privadesa a la direcció d'Associació d'Empresaris de la Comunitat Valenciana per a la Integració Laboral de les Persones amb Discapacitat - Integrem com responsable del tractament. Així mateix, us preguem que, a fi de mantenir les dades actualitzades, comuniqueu a l'adreça indicada qualsevol variació, així com el cessament de la vostra activitat a l'entitat per procedir a la cancel·lació i/o tractament històric d'aquestes.

bottom of page