top of page

Política de qualitat i seguretat de la informació

Associació d'Empresaris de la Comunitat Valenciana per a la Integració Laboral de les Persones amb Discapacitat - Integrem és una organització dedicada a prestar els serveis de formació, gestió i impartició de Certificats de Professionalitat en modalitat de teleformació i presencial, Formació per a l'Ocupació i impartició de formació no reglada, i es compromet a complir aquesta política, l'objectiu de la qual és el desenvolupament i millora del seu sistema de gestió, adquirint un compromís amb els requisits i necessitats dels nostres usuaris, sense acceptar cap compromís amb els requisits i necessitats dels nostres usuaris, sense acceptar cap compromís que pugui afectar la qualitat dels nostres productes i serveis. Per això, l'execució dels mateixos es realitza amb unes garanties de seguretat, tant de la informació, com de les dades amb què Integrem treballa.

Aquest compromís es concreta en la direcció estratègica de l'organització i en aquesta Política de qualitat i seguretat de la informació, fonamentada principalment en les directrius següents:

  • Compliment de la normativa legal vigent aplicables a l'exercici de la nostra activitat.

  • Establir, desenvolupar i mantenir vigent un sistema de gestió de qualitat i seguretat de la informació que compleixi els requisits de les normes ISO 9001 i ISO 27001, que reflecteixi les necessitats i expectatives dels nostres clients i la resta de parts interessades.

  • Establiment d'objectius, metes, controls, procediments i accions fent-ne un seguiment periòdic, a través dels indicadors plantejats a aquest efecte, de manera que asseguri la millora contínua, destinades a protegir els actius, incloent-hi tant la informació, els processos , els sistemes i les xarxes que la recolzen.

  • Satisfacció dels usuaris per tal daconseguir augmentar el seu grau de satisfacció.

  • Participació del personal i la seva implicació activa en la gestió i l'assoliment dels objectius i la millora contínua del sistema de gestió.

  • Compromís de tot el personal d'Integrem d'aplicar les mesures de seguretat de la informació establertes i instaurar-ne els mecanismes de control i seguiment.

La Direcció d'Associació d'Empresaris de la Comunitat Valenciana per a la Integració Laboral de les Persones amb Discapacitat - Integrem es compromet a revisar i modificar, si escau, aquesta política de qualitat de manera regular, assegurant-se que tots els apartats exposats segueixen en vigor , que el contingut és coherent amb els objectius de l'entitat, així com amb les expectatives i necessitats dels nostres usuaris.

bottom of page